Projecte en Aprovació Inicial

La Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient, en sessió celebrada el 10 d’octubre de 2013, va adoptat l’acord d’APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla general metropolità en el subàmbit 2 del sector IV de “La Maquinista”, d’iniciativa municipal.

En aquest enllaç podeu trobar el projecte en Aprovació Inicial:

Projecte en Aprovació Inicial